Algemene voorwaarden Avilet BV

1. Opdrachtbevestiging
De opdrachtgever verleent aan Avilet BV, hierna te noemen ‘Avilet’, de opdracht tot belangenbehartiging terzake de door opdrachtgever ten gevolge van het ongeval geleden en te lijden schade.

2. Dienstverlening
De werkzaamheden die Avilet voor opdrachtgever verricht, wordt zogenaamde buitengerechtelijke juridische bijstand genoemd. Dat wil zeggen dat Avilet tracht de door opdrachtgever geleden en te lijden schade te verhalen zonder tussenkomst van de rechter. Indien het noodzakelijk wordt geacht om de Nederlandse rechter om een oordeel te vragen, dan zal Avilet u adviseren uw dossier over te dragen aan een letselschade advocatenkantoor. Met betrekking tot het inschakelen van medische- en andere deskundigen zullen vooraf, indien noodzakelijk, aanvullende afspraken worden gemaakt.

3. Behandeling van de zaak
Indien en zolang de zaak bij Avilet in behandeling is, is opdrachtgever verplicht om alle in verband met de behandeling van de zaak gewenste medewerking te verlenen, juiste inlichtingen te verstrekken en alle relevante stukken ter beschikking te stellen. Indien opdrachtgever voortijdig de zaak bij Avilet beëindigt of indien niet wordt voldaan aan het bepaalde in de eerste zin van dit artikel, zal Avilet de inmiddels gemaakte kosten bij opdrachtgever in rekening brengen, c.q. machtigt opdrachtgever Avilet om de nog niet betaalde buitengerechtelijke kosten te verhalen op de aansprakelijke partij c.q. diens WA-verzekeraar.

4. Doorsturen gegevens
Avilet is gerechtigd alle informatie en gegevens die van belang zijn voor een juiste beoordeling van de schade, door te zenden aan de desbetreffende wederpartij of diens verzekeraar, dan wel diens vertegenwoordiger, alsmede eventueel bij de letselschaderegeling noodzakelijk betrokken partijen.

5. Informatie verstrekking
Avilet houdt opdrachtgever op de hoogte van de stand van zaken in de behandeling van de schade en adviseert over de voortgang in het schaderegelingsproces.

6. Elektronische communicatie
Indien tussen opdrachtgever en Avilet elektronische communicatie plaats vindt, zoals e-mail of internet, dan dienen beide partijen zorg te dragen voor beveiliging door middel van gangbare virusprotectie. De verzending van e-mails geschied zonder encryptie, tenzij voor verzending uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

7. Kosten juridische bijstand
Deze kosten worden ook wel ‘buitengerechtelijke kosten van rechtsbijstand’ genoemd en worden door Avilet verhaald op de aansprakelijke partij, c.q. diens verzekeraar. Dit is mogelijk omdat deze kosten deel uitmaken van de schade, hetgeen bij wet is geregeld. Avilet kan deze kosten, als deskundig en professioneel belangenbehartiger, als afzonderlijke schadepost, op de aansprakelijke partij vorderen. De verhaalde buitengerechtelijke kosten komen toe aan Avilet. Mocht opdrachtgever schuld dragen aan het ontstaan van het ongeval en daarmee het letsel, dan is de aansprakelijke partij, c.q. diens verzekeraar, in de regel gehouden (uitzonderingen daargelaten) deze kosten te betalen naar verhouding van het eigen aandeel in de schuld. Over eventueel resterende kosten buiten rechte worden aparte afspraken gemaakt tussen opdrachtgever en Avilet.

8. Cessie; Overdracht van kosten
Opdrachtgever stemt ermee in dat de kosten van Avilet bij de (verzekeraar van de) aansprakelijke partij in rekening worden gebracht en draagt hierbij de aanspraak op de vergoeding van deze kosten over aan Avilet, welke zulks aanvaardt.

9. Aansprakelijkheid Avilet
Avilet is aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door Avilet van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij het uitbrengen van adviezen in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd. De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door de tekortkomingen wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium dat Avilet voor haar werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen. Bij opdrachten die een langere looptijd hebben dan een half jaar, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden. Eventuele aanspraken van de opdrachtgever in de hier bedoelde zin dienen binnen één jaar na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt.

10. Geschillen
Geschillen zullen uitsluitend ter beoordeling kunnen worden gebracht van de rechtbank Rotterdam.

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK.

September 2018

Menu